ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Χώρος Πολιτών είναι ένα Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με σκοπό την ενδυνάμωση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα καθώς και την προώθηση των αξιών της ΕΕ και την ανάπτυξη ενός αγώγιμου περιβάλλοντος για την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, του διαλόγου, της συνεργασίας και των εγγύτερων σχέσεων ανάμεσα στην τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή κοινότητα και την ενσωμάτωση της τουρκοκυπριακής κοινωνίας των πολιτών στην ευρύτερη Ένωση διευκολύνοντας τους συνδέσμους με ΜΚΟ και δίκτυα ΜΚΟ από όλη την ΕΕ.

Ο Χώρος Πολιτών στοχεύει:

  • Στην αύξηση και βελτίωση της ικανότητας και των ενεργειών των τουρκοκυπριακών ΟΚΠ,
  • Στην αύξηση της συνεργασίας και στη βελτίωση κοινών δράσεων ανάμεσα σε ελληνικές και τουρκοκυπριακές ΜΚΟ,
  • Στην ενδυνάμωση του ρόλου των ΟΚΠ και στην εμπλοκή των πολιτών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα,
  • Στην προώθηση της συνεργασίας, της υποστήριξης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τουρκοκυπριακών ΟΚΠ και ΟΚΠ της ΕΕ, καθώς και με τα δίκτυα ΜΚΟ και ΜΚΟ από όλη την ΕΕ.