Τι είναι το ‘’Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά;

Ο Μηχανισμός Ενεργού Πολίτη (ΜΕΠ) Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά είναι ένα πρόγραμμα στήριξης που πρόκειται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο τoυ έργου Χώρος Πολιτών, με στόχο να παρέχει ευέλικτη, διαφανή, προσβάσιμη και άμεση στήριξη για τα δικαιώματα, την κοινωφελή εργασία ακτιβιστών, τις πρωτοβουλίες πολιτών, τις πλατφόρμες, τα δίκτυα και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ).

Ποιοι Είναι οι Στόχοι Στήριξης του ΜΕΠ Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά;

Οι στόχοι του Προγράμματος Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά έχουν ως εξής:
 • Να υπάρχει περισσότερη λογοδοσία και προβολή των ΟΚΠ προς το κοινό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
 • Να προωθεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, με τη συμμετοχή των πολιτών στον πολιτικό διάλογο, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση
 • Να υποστηρίζει τη συμφιλίωση, το διάλογο, τη στενότερη σχέση και την εμπιστοσύνη μεταξύ της Τουρκοκυπριακής και της Ελληνοκυπριακής κοινότητας της Κύπρου
 • Να υποστηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, επιτρέποντας τη δημιουργία και την επέκταση των δικτύων των πολιτών, τις πρωτοβουλίες και τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τον εθελοντισμό.

Ποιοι Μπορεί να Αιτηθούν για Υποστήριξη;

Το πρόγραμμα Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά είναι μια διευκόλυνση για στήριξη των ακτιβιστών της Κυπριακής Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι αιτούντες δύναται να είναι φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί, όπως περιγράφεται πιο κάτω:
 • Ενεργός πολίτης / Ακτιβιστής (άτομο που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο)
 • Εγγεγραμμένες ή άτυπες πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών, δίκτυα, πρωτοβουλίες πολιτών, ομάδες
 • Εγγεγραμμένοι σύνδεσμοι, ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές εταιρείες
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Τοπικοί συνεταιρισμοί, Επαγγελματικές οργανώσεις, Ελληνοκυπριακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) ή πρωτοβουλίες από Ελληνοκύπριους πολίτες και Ελληνοκύπριους ακτιβιστές δύναται να αιτηθούν υποστήριξης μόνο σε συνεργασία με Τουρκοκυπριακή οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) ή ομάδες Τουρκοκυπρίων πολιτών που εργάζονται για το κοινό καλό/όφελος ή Τουρκοκύπριοι ακτιβιστές.

Ποιες Δραστηριότητες Υποστηρίζονται;

Δραστηριότητες με βάση τα δικαιώματα των ομάδων ή ατόμων που αναφέρονται πιο πάνω, που εργάζονται για το δημόσιο καλό/όφελος, μπορούν να τύχουν υποστήριξης. Το πρόγραμμα Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά θα είναι ευέλικτο στις μεταβαλλόμενες αλλαγές των αναγκών της κοινωνίας των πολιτών και των ακτιβιστών. Ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων δραστηριοτήτων αναφέρεται πιο κάτω, αλλά δεν είναι περιοριστικός:
 • Οργάνωση ή συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις-μελέτης ή παρόμοιες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος (π.χ. Ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνία των πολιτών και συμμετοχική δημοκρατία, ειρήνη και συμφιλίωση).
 • Υποστήριξη από εμπειρογνώμονα/-ες για θέματα κατάρτισης, διευκόλυνσης, εργαστηρίων κλπ.
 • Δημιουργία και συμμετοχή σε δίκτυα, συνεργασία και εταιρικές πρωτοβουλίες και παρεμφερείς δραστηριότητες (στην Κύπρο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ ή σε χώρες ΜΠΒ)
 • Μεταφραστική στήριξη για τις επιλέξιμες δραστηριότητες
 • Δικοινοτικές δραστηριότητες
 • Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε εργασίες υπεράσπισης (advocacy), σε δραστηριότητες ομάδων ορισμένων συμφερόντων που εξασκούν πίεση (lobbying), σε εκστρατείες και σε παρόμοιες δραστηριότητες.


Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για το έντυπο αίτησης:

Αίτηση για Κανονική Υποστήριξη σε Είδος
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για λίστες ελέγχου επιλεξιμότητας:

Τα παρακάτω έντυπα είναι για χρήση από το Χώρο Πολιτών και σας έχουν κοινοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Για λίστες ελέγχου επιλεξιμότητας!