Sivil Büyü

Sivil Büyü

15 Temmuz 2020 itibari ile Sivil Büyü Destek Taleplerine kapanmıştır.
 

Sivil Büyü Ayni Destek Programı, aktivistler, yurttaş inisiyatifleri, platformlar, ağlar ve sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) tarafından yürütülen, hak-temelli ve kamu yararını gözeten çalışmalara esnek, şeffaf ve ulaşılabilir doğrudan destek sağlamak amacıyla Sivil Alan projesi kapsamında uygulanmakta olan bir ayni-destek programıdır.

15 Temmuz 2020 itibari ile Sivil Büyü Destek Taleplerine kapanmıştır.

Sivil Büyü Programı aşağıdaki kişi ve/veya örgütlerin destek taleplerine açıktır:

 • Aktivistler (yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden);
 • Kayıtlı veya kayıtsız sivil toplum platformları, ağları, yurttaş inisiyatifleri, grupları;
 • Kayıtlı dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen şirketler;
 • Sendikalar, Yerel kooperatifler, Meslek Kuruluşları ve Kıbrıslı Rum STÖ'ler veya yurttaş inisiyatifleri ancak kamu yararı için çalışan Kıbrıslı Türk bir STÖ veya yurttaş grubu ile ortak olarak destek talep edebilirler.

Aşağıdaki amaçlardan en az biri doğrultusundaki, toplum yararı güden ve hak-temelli çalışmalar desteklenecektir:

 • Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler de dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak;
 • Politikalara ilişkin diyalog, tasarım ve izleme süreçlerine yurttaşların katılımını sağlayarak İnsan Hakları ve Demokrasiyi teşvik etmek;
 • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının oluşturulmasını desteklemek;
 • Gönüllülüğün desteklenmesi de dahil olmak üzere, yurttaş ağları, inisiyatifleri ve platformlarının kurulması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla özellikle diğer AB Üye Devletleri’nde ve IPA Ülkeleri’ndeki paydaşlar ile iyi örneklerin paylaşılmasına katkıda bulunmak.

Yukarıda belirtilen kişi veya kamu refahı/yararı için çalışan grupların, kamu yararı güden hak-temelli faaliyetleri desteklenecektir. Sivil Büyü, sivil toplum ve aktivistlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için esnek davranmayı hedeflemektedir. Aşağıda örnek teşkil etmesi amacıyla uygun olabilecek faaliyetlerin listesi vardır ancak bunlarla kısıtlı kalınmayacaktır:

 • Program amaçları doğrultusunda (ör.: İnsan hakları, sivil toplum ve katılımcı demokrasi, barış ve uzlaşma), toplantılar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri veya benzer etkinlikler düzenlemek veya bu gibi etkinliklere katılmak;
 • Eğitim, kolaylaştırıcılık, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler için uzman desteği;
 • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının oluşturulmasını desteklemek;
 • Ağ oluşturmak veya ağlara katılmak; işbirliği ve ortaklık girişimleri ve benzeri faaliyetler (Kıbrıs’ta, diğer AB Üye Devletleri’nde veya IPA Ülkeleri’nde);
 • Uygunluk kriterleriyle uyumlu çalışmalar için çeviri desteği;
 • Savunuculuk çalışmaları, lobi faaliyetleri, kampanyalar ve benzeri etkinlikler organize etmek ve/veya bu tür faaliyetlere katılmak.
 • Minimum destek miktarı 50 Euro’dur.
 • Destekler için üst limit 3,000 Euro’dur.
 • Amacı yukarıda bahsedilen Sivil Büyü hedeflerinden dördüncüsüyle örtüşen, AB Üye Devletleri’ndeki veya IPA Ülkeleri’ndeki paydaşlarla ağ ve ortaklık kurma etkinlikleri ve bu ülkelerde gerçekleşecek faaliyetler içeren (örn: çalışma ziyareti, staj, ortak etkinlikler, ağ kurma ve ortaklık etkinlikleri) çalışmalar için üst limit 5,000 Euro’dur.

Aşağıdaki belge Sivil Alan tarafından, destek talep formunuzun değerlendirmesinde kullanılacak olup sizlerle yalnızca bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.

Uygunluk Kontrol Formu

Galeri